Κείμενο Ενημέρωσης & Συγκατάθεσης

Με την υποβολή της παρούσας φόρμας δηλώνω ρητώς ότι ενημερώθηκα πλήρως ότι γνωστοποιώ προσωπικά μου δεδομένα με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στις αντίστοιχες φόρμες. 

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται είναι το Ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων μου βασίζεται στη συγκατάθεσή μου, την οποία ενημερώθηκα ότι έχω δικαίωμα να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Τα εν λόγω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την εγγραφή μου στο συνδυασμό ΕΜΕΙΣ – Μαραθώνας και στη διευκόλυνση της ενημέρωσής μου.

Τα δεδομένα μου δε θα διαβιβαστούν εκτός της Ε.Ε και δεν έχουν αποδέκτες εκτός του συνδυασμού. Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του σκοπού επεξεργασίας ή μέχρι την άρση της συγκατατάθεσής μου για την επεξεργασία.

Έλαβα γνώση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων μου ως υποκειμένου: δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής (Σαρακηνού 3, Νέα Μάκρη, 19005), είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα ([email protected]). Επίσης, έλαβα γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω το δικαίωμα να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστότοπου:  www.dpa.gr.